วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตปั้นบัณฑิตสู่อนาคตรองรับการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21

  ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯตระหนักและให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบในทุกๆด้านดังนั้ มหาวิทยาลัยในฐานะเป็นองค์กรทางการศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ก้าวทันโลกในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่มีการแข่งขันสูงมหาวิทยาลัยโดยคณะต่างๆและกองกองประชาสัมพันธ์จึงจัดโครงการแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อติดอาวุธทางความคิดเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการสร้างหรือพัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมด้านวิชาการ วิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรมที่สำคัญในศตวรรษที่21ซึ่งเป็นยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงในมิติที่หลากหลายมหาวิทยาลัยจึงหวังปั้นบัณฑิตรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคตให้มีศักยภาพสามารถนำองค์ความรู้คู่คุณธรรมจากศาสตร์ที่ศึกษาสู่โลกของการแข่งขันในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ
       สำหรับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนั้นถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนำที่จัดการศึกษาในคณะและสาขาวิชาที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รองรับตลาดแรงงานโลกโดยเฉพาะตลาดในอาเชี่ยนและประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขงวันนี้มหาวิทยาลัยจึงได้เตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาทั้งด้านบุคลากร อาคาร สถานที่และสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบวงจร ที่สำคัญมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นองค์กรทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก Webometrics ซึ่งเป็นเว็บไชด์ชื่อดังของประเทศสเปนในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกและจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดปี 2016 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตติด 1 ใน 10 ของมหาวิทยาลัยอิเลคทรอนิกส์เอกชนไทยที่ดีที่สุด พร้อมกันนั้นมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยังติดอันดับ 1 ใน 7 มหาวิทยาลัยเอกชน TOP UNIVERSITY BY GOOGLE SCHOLA CITATION ประจำปี2016 เช่นกัน
       ดร.วัลลภกล่าสต่อไปว่าในขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2560ร ะดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกในหลากหลายสาขาวิชา พร้อมกับมีทุนการศึกษาทั้งทุนเล่าเรียนดี ทุนผู้มีความสามารถพิเศษต่างๆ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-320-2777 หรือwww.kbu.ac.th ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ผู้ก่อตั้งได้กำหนดให้เป็นมรดกขององค์กรทางการศึกษาทีอยู่ควบคู่กับสังคมไทยตลอดไปเหนือสิ่งอื่นใดในการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยให้ความสำคัญที่จะให้นักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ที่มีความพร้อมสามารถสร้างคุณประโยชน์

ม.เกษมบัณฑิตผุด Sport Center ขับเคลื่อนการพัฒนากีฬา ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ

      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ผุด Sport Center ขับเคลื่อนการพัฒนากีฬา ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ จากการที่รัฐบาลภายใต้การนำของพล. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกีฬาและกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการปฏิรูปประเทศ

          ดร. เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยฯตระหนักและให้ความสำคัญในการตอบสนองนโยบายการพัฒนาการกีฬาของรัฐบาลซึ่งตั้งแต่มีการจัดตั้งวิทยาลัยแและเปลี่ยนผ่านมาเป็น ม.เกษมบัณฑิตตั้งแต่ปี 2530 มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถทางการกีฬาเข้าศึกษาในทุกระดับเพื่อสร้างทรัพยากรทางด้านการกีฬาให้กับวงการกีฬาไทย ประกอบกับระยะหลังการกีฬาเป็นที่นิยมทั่วโลกทั้งนี้เพราะกีฬาสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้ มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาอย่างเป็นระบบ มีการเตรียมความพร้อม บุคลากร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับความเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมการกีฬาอย่างเป็นทางการ

     ดร. เสนีย์กล่าวต่อไปว่าเมื่อรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศรวมทั้งการกีฬายังได้มีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านการลงประชามติมาแล้วด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศไทยได้ในอนาคตอันใกล้นี้สามารถเป็นประเทศที่มีความพร้อมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบาลรัฐบาลได้อย่างแท้จริง. ด้วยความสำคัญของการกีฬาและเพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล มหาวิทยาลัยจึงได้เปิด KBU Sport Center สำหรับรองรับการพัฒนาวงการกีฬาไทย ศูนย์กีฬาดังกล่าวตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้าเป็นศูนย์กีฬาที่มีความพร้อมทันสมัยครบวงจรเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในศูนย์กีฬาของประเทศไทยที่มีอยู่ในขณะนี้ก็ว่าได้ ซึ่งการบริการสำหรับศูนย์กีฬาดังกล่าว ประกอบด้วย สนามกีฬากลางแจ้งและในร่มเช่น สนามฟุตบอลมาตรฐาน, สนามวอลเลย์บอล, สนามแบดมินตัน, สนามเทนนิส, สนามบาสเกตบอล, สระว่ายนำ้ โบว์ลิ่ง ซาวน่า ฯลฯ พร้อมกันนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬารองรับการบริการไว้ในศูนย์กีฬาดังกล่าวด้วย สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานั้นเป็นศูนย์ฯที่ทันสมัยมีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยยิ่งโดยเฉพาะเครื่องมือและอุปกรณ์เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินกีฬาชนิดต่างๆรวมทั้งเครื่องมือที่รองรับการพัฒนาผู้สูงอายุ ในระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์กีฬาดังกล่าวนอกจากจะบริการเพื่อการพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยและบุคลากรทั่วไปแล้วยังได้ดำเนินการบริการให้กับองค์กรทางการกีฬาภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสหพันธ์กีฬานานาชาติและสโมสรกีฬาอาชีพทั้งในและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ที่มาใช้บริการต่างประทับใจกับการบริการและด้วยมิติต่างๆที่หลากหลาย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยทำเลที่ตั้งและสถานที่อื่นอาจจะไม่เหมือนกับที่ ม เกษมบัณฑิต ก็ว่าได้

          ดร.เสนีย์ กล่าวเพิ่มเติมว่าเพื่อให้การพัฒนาการกีฬาของมหาวิทยาลัยครบวงจรอย่างแท้จริงและเพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมทั้งเพื่อรองรับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 มหาวิทยาลัยฯจึงได้มีการเตรียมการพัฒนาทรัพยากรหรือบุคลากรทางด้านการกีฬาด้วยการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อจัดการศึกษาใน2หลักสูตรและ2 สาขาวิชาประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ ในขณะเดียวกันวันนี้มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการด้านความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางการกีฬาเพื่อจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแและการบริการทางวิชาการแก่สังคมอย่างครบวงจรทั้งนี้เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการกีฬาที่กำลังเจริญเติบโตและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนให้กับประเทศชาติได้เป็นอย่างดี และเหนือสิ่งอื่นใดวันนี้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการต่างๆอยู่แล้วทุกด้านแต่ในด้านการกีฬานั้นมหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติภายใต้ปณิธาน คุณค่า คุณธรรม คุณประโยชน์ ดร. เสนีย์กล่าวในที่สุด